JET rideklubs vedtægter

§1 – Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er: JET – Jægerspris Equestrian Team

 

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er: Jægerspris Ridecenter, Dråbyvej 2, 3630 Jægerspris, Frederikssund Kommune.

 

§2 – Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er for børn, unge og voksne at udbrede kendskabet til hesten og glæden ved at ride, at skabe mulighed for fællesskab og socialt samvær, samt at fremme integrationen mellem ryttere med handicap og ryttere uden handicap.

 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§3 – Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.

Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts-forbund og Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de gældende forbunds fortsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4 – Medlemskreds og kontingent

Stk. 1

Som medlem af foreningen optages enhver som tilslutter sig foreningens formål og som har betalt kontingent.

 

Stk.2.

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges for den ordinære generalforsamling for godkendelse. Medlemskontingent opkræves halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. marts og den 1. september.

Er kontingent ikke betalt 1 måned efter forfald, slettes man automatisk som medlem.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på kontingent-satser, med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

Stk. 3.

Udmeldelse kan ske løbende, dog tilbagebetales indbetalt kontingent ikke. Eksklusion kan ske ved grundlæggende uenighed i og om udførelsen af foreningens formål.

 

§5 – Generalforsamling

Stk.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

 

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af februar, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved ophæng på foreningens opslagstavle og hjemmeside.

 

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen kræver personligt fremmøde samt gyldigt medlemskab.

 

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsen/Formandens beretning.

 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.

 4. Meddelelse om kontingent for det kommende år.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg i henhold til §6 stk. 2 og 3.

 7. Valg af bestyrelse suppleanter i henhold til §6 stk. 4.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant §6, stk. 4.

 9. Orientering fra udvalg.

 10. Eventuelt.

 

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlings beslutninger indføres i referat, som underskrives af dirigenten og af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget. Referat offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

 

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 stemmeflertal, jævnfør §10 stk. 1 og §11 stk. 2.

 

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes indenfor en måned, hvis mindst 20% af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

 

Stk. 9.

Alle medlemmer som har stemmeret og er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

 

§6 – Foreningens daglige ledelse

 

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Stk. 2.

Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.

 

Stk. 3.

Næstformand og kasserer vælges på ulige år.

 

Stk. 4.

Revisor og revisor suppleant og 2 til 3 bestyrelses suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen og har ikke stemmeret i bestyrelsen.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er bemyndiget til at nedsætte udvalg.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

 

Stk. 8.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær ledes de af næstformanden.

 

Stk. 9.

Bestyrelsen skal drage omsorg for at der føres referat fra bestyrelsesmøderne og at disse offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

 

§7 – Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

 

Stk. 2.

Regnskabet er 1.januar til 31.december.

 

Stk. 3.

Revisorpåtegner regnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

 

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§8 – Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§9 – Hæftelse

Stk. 1.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som påhviler foreningen.

 

§10 – Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan i fald forslaget er rettidigt indkommer til formanden vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Stk. 2.

Enhver ændring af disse vedtægter skal indberettes til Dansk Ride Forbund for godkendelse.

 

§11 – Karantæne og udelukkelse

Stk. 1.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opføre sig til skade for foreningen. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellable. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende forening/klub er inhabil.

 

Stk. 2.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg inden 4 uger.

 

Stk. 3.

I det af §11 stk.2 tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg til afgørelse af om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (Eksklusion).

 

§12 – Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 2.

Ved opløsning af foreningen doneres eventuelle kontanter ligeligt mellem Dansk Handicap Idræts-forbund og Dansk Ride Forbund, Eventuelt brugbart materiel doneres til Jægerspris Ridecenter.

 

 

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. januar 2012.

 

(Kopi af original dokument med underskrifter forefindes hos Jet rideklubs nuværende formand Pia Thykjær)

JET rideklubs vedtægter

§1 – Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er: JET – Jægerspris Equestrian Team

 

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er: Jægerspris Ridecenter, Dråbyvej 2, 3630 Jægerspris, Frederikssund Kommune.

 

§2 – Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er for børn, unge og voksne at udbrede kendskabet til hesten og glæden ved at ride, at skabe mulighed for fællesskab og socialt samvær, samt at fremme integrationen mellem ryttere med handicap og ryttere uden handicap.

 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§3 – Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.

Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts-forbund og Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de gældende forbunds fortsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4 – Medlemskreds og kontingent

Stk. 1

Som medlem af foreningen optages enhver som tilslutter sig foreningens formål og som har betalt kontingent.

 

Stk.2.

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges for den ordinære generalforsamling for godkendelse. Medlemskontingent opkræves halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. marts og den 1. september.

Er kontingent ikke betalt 1 måned efter forfald, slettes man automatisk som medlem.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på kontingent-satser, med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

Stk. 3.

Udmeldelse kan ske løbende, dog tilbagebetales indbetalt kontingent ikke. Eksklusion kan ske ved grundlæggende uenighed i og om udførelsen af foreningens formål.

 

§5 – Generalforsamling

Stk.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

 

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af februar, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved ophæng på foreningens opslagstavle og hjemmeside.

 

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen kræver personligt fremmøde samt gyldigt medlemskab.

 

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsen/Formandens beretning.

 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.

 4. Meddelelse om kontingent for det kommende år.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg i henhold til §6 stk. 2 og 3.

 7. Valg af bestyrelse suppleanter i henhold til §6 stk. 4.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant §6, stk. 4.

 9. Orientering fra udvalg.

 10. Eventuelt.

 

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlings beslutninger indføres i referat, som underskrives af dirigenten og af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget. Referat offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

 

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 stemmeflertal, jævnfør §10 stk. 1 og §11 stk. 2.

 

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes indenfor en måned, hvis mindst 20% af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

 

Stk. 9.

Alle medlemmer som har stemmeret og er fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

 

§6 – Foreningens daglige ledelse

 

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Stk. 2.

Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.

 

Stk. 3.

Næstformand og kasserer vælges på ulige år.

 

Stk. 4.

Revisor og revisor suppleant og 2 til 3 bestyrelses suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen og har ikke stemmeret i bestyrelsen.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er bemyndiget til at nedsætte udvalg.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

 

Stk. 8.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær ledes de af næstformanden.

 

Stk. 9.

Bestyrelsen skal drage omsorg for at der føres referat fra bestyrelsesmøderne og at disse offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

 

§7 – Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

 

Stk. 2.

Regnskabet er 1.januar til 31.december.

 

Stk. 3.

Revisorpåtegner regnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

 

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§8 – Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§9 – Hæftelse

Stk. 1.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som påhviler foreningen.

 

§10 – Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan i fald forslaget er rettidigt indkommer til formanden vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Stk. 2.

Enhver ændring af disse vedtægter skal indberettes til Dansk Ride Forbund for godkendelse.

 

§11 – Karantæne og udelukkelse

Stk. 1.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opføre sig til skade for foreningen. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellable. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende forening/klub er inhabil.

 

Stk. 2.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg inden 4 uger.

 

Stk. 3.

I det af §11 stk.2 tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds appeludvalg til afgørelse af om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (Eksklusion).

 

§12 – Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 2.

Ved opløsning af foreningen doneres eventuelle kontanter ligeligt mellem Dansk Handicap Idræts-forbund og Dansk Ride Forbund, Eventuelt brugbart materiel doneres til Jægerspris Ridecenter.

 

 

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. januar 2012.